محورهای همایش

روانشناسی مثبت
 • کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی
 • روانشناسی مثبت نگر در سازمان ها
 • روان شناسی مثبت نگر و سلامت
 • روان شناسی مثبت نگر و آموزش و پرورش
 • روانشناسی مثبت نگر و دین
 • روان درمانی های مثبت نگر
 • روان شناسی مثبت نگر و خانواده
 • روان شناسی مثبت نگر و جامعه
 • دیگر موضوعات مرتبط با حوزه روانشناسی مثبت نگر
روان شناسی مثبت نگر و سالمندی
 • عملکرد ذهن و هوش
 • سلامت، بهداشت و مراقبت روانی
 • شخصیت و هویت اجتماعی
 • دیگر موضوعات مرتبط با روانشناسی مثبت نگر و سالمندی