درباره همایش

در حالي كه جنبش روان شناسي مثبت نگر به صورت رسمي از دو دهه پيش آغاز شده است اما نظريه ها و عقايد يك روانشناسي مثبت-محور كاملاً جديد نيست و به دهه هاي قبل و حتي به آغاز علم روان شناسي برمي گردد. شايد اولين اظهار نظر در باره ی روان شناسي مثبت نگر متعلق به ويليام جيمز[1] باشد كه سال ها قبل مفهوم ذهنيت سالم[2] را مطرح كرد (جوزف[3] و لينلي[4]، 2006). ديگر جلوه­هاي روان شناسي مثبت نگر را مي توان در مكتب هاي انسانگرايي مازلو[5] و راجرز[6] جستجو كرد. مازلو با طرح مفهوم خودشكوفايي و راجرز با تاكيد بر كمال و شادماني به روان شناسي مثبت نگر نزديك شده اند. با اين حال، ردّ روان شناسي مثبت نگر – به گونه اي كه امروز آن را مي شناسيم – را مي توان از سال 1998 دنبال كرد؛ هنگامي كه مارتين سليگمن پدر روان شناسي مثبت نگر و رئيس وقت انجمن روان شناسان آمريكا، اين مفهوم را مطرح كرد. سليگمن با معرفي اين مفهوم اظهار داشت كه به مدت نيم قرن روان شناسي تنها با يك موضوع واحد يعني بيماري رواني سر و كار داشته است (فولر[7]، سليگمن، و كوچر[8]، 1999). سليگمن تاكيد داشت كه روان شناسان بايد به ماموريت هاي اصلي روان شناسي يعني كمك به ديگران جهت زايندگي و شناسايي و پرورش استعدادهاي افراد توجه كنند و تعريف روان شناسي را جهت در بر گرفتن سلامت رواني مثبت، به جاي نبود بيماري، گسترش دهند (سليگمن و سيك زنت میهالي، 2000). در ادامه ي كارهاي سليگمن، مقاله ها و كتاب هاي زيادي در باره ی روان شناسي مثبت نگر چاپ شد. مجله ي روان شناسي مثبت نگر تاسيس شد و كنفرانس ها و سمينارهاي متعددي در باره ي آن برگزار و یا در حال برگزاری است. 

با توجه به اینکه زمان چندانی از ظهور این دیدگاه نگذشته، نیاز به بررسی و چالش طلبی بسیاری است تا بتوان به شکلی مفید و هدفمند از این دیدگاه استفاده نمود. بر این اساس تحقیق و پژوهش در این زمینه و هم اندیشی در محورهای مختلف روانشناسی مثبت نگر می تواند به نهادینه سازی سلامت روانی در جامعه کمک کند. همایش روانشناسی مثبت نگر با چنین هدفی شکل گرفته است و در نظر دارد زمینه گردهمایی، هم اندیشی و ارائه نتایج علمی اساتید، دانشجویان و سایر پژوهشگران و علاقه مندان را فراهم سازد. همچنین مطابق با گزارش های مختلف رسمی و غیررسمی، ایران با رشد سالمندی مواجه است و این موضوع با چالش هایی همراه خواهد بود که نیاز به  داده پردازی در این زمینه است؛ بر این اساس نیز این دوره از همایش بر سالمندی تأکید دارد. در همین راستا نیز اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند می توانند از طریق شرکت در این همایش به هم اندیشی بپردازند و نتایج تحقیقات اصیل و مروری خود را در این گردهمایی علمی به اشتراک گذارند. یادآور است که مقالات برتر همایش در مجلات معتبر روانشناسی، چاپ خواهند شد.

[1]- William James

[2]- healthy mindedness

[3]- Joseph

[4]- Linley

[5]- Maslow

[6]- Rogers

[7]- Fowler

[8]- Koocher