تعرفه های ثبت نام

مطابق با تصمیم شورای راهبردی همایش، هیچ تفاوتی به لحاظ حضوری و غیرحضوری یا نوع ارائه (پوستر و سخنرانی) در پذیرش مقالات وجود ندارد و تمامی مقالات پذیرفته شده از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود؛ بر همین اساس نیز تعرفه های ثبت نام مطابق با زیر اعلام شده است.